Generic

Add a new Generic
Extended search
Search only by first symbols
Sort by: Name (desc.)  Year  

Total: 7

genus valid

Genus Brjanslaekuria Sveshn. Ezheg. Vsesoyuzn. Paleontol. Obshch., 27: 265. 18 Jul 1984

genus valid

Genus Ellesmeria Sveshn. Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad), 60(3): 372. 20 Mar 1975

genus valid

Genus Florinia Sveshn. Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk SSSR, Ser. 8, Paleobot., (6): 186. 26 Dec 1967

genus valid

Genus Nansenia Sveshn., Budants. Paleontol. Zhurn., 1967, (3): 124. 25 Sep 1967

genus unavailable

Genus Sciadopityoides Sveshn. Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad), 66(12): 1722. Dec 1981

genus valid

Genus Tambovskia Sveshn. in Zhil. Sist. Evol. Vyssh. Rast. 42. 19 Sep 1980

genus valid

Genus Tollia Sveshn., Budants. in Budants., Sveshn. Iskop. Fl. Arktiki, 1: 84. 8 Apr 1969