Species

Add a new Species
Extended search
Search only by first symbols
Sort by: Name (desc.)  Year  

Total: 16

species valid

Anabarella kryshtofovichii L.N. Abramova Ezheg. Vsesoyuzn. Paleontol. Obshch., 27: 213. 18 Jul 1984

species valid

Anemia rarinervis L.N. Abramova in V.I. Bondarev Paleontol. Obosn. Raschlen. Paleoz. Mezoz. Arkt. SSSR ed. 1983 121. 10 Jan 1984

species valid

Cladophlebis bulunkaensis L.N. Abramova Uchen. Zap. Nauchno-Issled. Inst. Geol. Arktiki, Ser. Paleontol. Stratigr., (29): 39. 15 Apr 1970

species valid

Ctenis tigyensis Vassilevsk., L.N. Abramova Uchen. Zap. Nauchno-Issled. Inst. Geol. Arktiki, Ser. Paleontol. Stratigr., 1966, (16): 78. 12 Jan 1967

species valid

Ginkgo parahuttonii L.N. Abramova Uchen. Zap. Nauchno-Issled. Inst. Geol. Arktiki, Ser. Paleontol. Stratigr., (29): 48. 15 Apr 1970

species valid

Paliurus campanicus L.N. Abramova in G. Philippova, L.N. Abramova Pozdnemel. Fl. Sev.-Vost. Rossii 164. 2 Nov 1993

species valid

Pistia marginata L.N. Abramova in V.I. Bondarev Paleontol. Obosn. Raschlen. Paleoz. Mezoz. Arkt. SSSR ed. 1983 123. 10 Jan 1984

species valid

Pseudoprotophyllum hatangaense L.N. Abramova in V.I. Bondarev Paleontol. Obosn. Raschlen. Paleoz. Mezoz. Arkt. SSSR ed. 1983 122. 10 Jan 1984

species valid

Quercus tchucotica L.N. Abramova Paleontol. Zhurn., 1979, (1): 145. 27 Mar 1979

species valid

Schizolepis arcticus L.N. Abramova in Vassilevsk. Stratigr. Paleontol. Mezoz. Severa SSSR ed. 1985 105. 12 Feb 1986

First 1 2 Next Last