The INTERNATIONAL FOSSIL PLANT NAMES INDEX
Global registry of scientific names of fossil organisms covered by the International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants and the International Code of Zoological Nomenclature © 2014-2024

LSID urn:lsid:ifpni.org:publication:0A1974B4-24AC-4523-B573-1B10EF7430DF
Back

Novye dannye k paleobotanicheskoj kharakteristike kontinental'nykh nizhnemezozojskikh otlozhenij khr. Kavak-Tau v Tjan'-Shane

book
Authors (Pub.)
Aliev M. M. Genkina R. Z.  
Title
Novye dannye k paleobotanicheskoj kharakteristike kontinental'nykh nizhnemezozojskikh otlozhenij khr. Kavak-Tau v Tjan'-Shane
Original spelling
Новые данные к палеоботанической характеристике континентальных нижнемезозойских отложений хр. Кавак-Тау в Тянь-Шане = New data on the palaeobotanical characteristics of the continental Lower Mesozoic sediments of Kavak-Tau range of Tien Shan
Book
Jurskie, melovye i paleogenovye otlozhenija zapada Srednej Azii
Book Abbr.
Jursk., Mel. Paleogen. Otlozh. Zap. Sredn. Azii
Authors (Book)
Aliev M. M.  
Place
Moscow
Publishers
Izdatel'stvo Nauka
Pages
7–33
Dates
1970/7/1
Date source
Лист государственной регистрации № 1212 (Всесоюзная книжная палата, дата получения и рассылки обязательного экземпляра).
Document URL
https://yadi.sk/i/vxC-5Dlpyd3yY