The INTERNATIONAL FOSSIL PLANT NAMES INDEX
Global registry of scientific names of fossil organisms covered by the International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants and the International Code of Zoological Nomenclature © 2014-2022

LSID urn:lsid:ifpni.org:publication:A7D57958-C74D-DBAE-B57F-94439F109070
Back

Jílín yánbiān zǎo bái'è shì dà lā zǐ zǔ zhíwù huàshí xīn lèixíng — xīng xué yì máhuáng

journal
Authors (Pub.)
Tao J.-R. Yang Y.  
Title
Jílín yánbiān zǎo bái'è shì dà lā zǐ zǔ zhíwù huàshí xīn lèixíng — xīng xué yì máhuáng
Original spelling
吉林延边早白垩世大拉子组植物化石新类型 —星学异麻黄 = Alloephedra xingxuei gen. et sp. nov., an Early Cretaceous member of Ephedraceae from Dalazi Formation in Yanji Basin, Jilin Province of China
Journal
Acta Palaeontologica Sinica
Volume
42
Issue
2
Pages
208–215
Dates
2003/4
Date source
Publisher's
Registered Names

Genus


Species