The INTERNATIONAL FOSSIL PLANT NAMES INDEX
Global registry of scientific names of fossil organisms covered by the International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants and the International Code of Zoological Nomenclature © 2014-2022

IDNAME urn:idName:ifpni.org:species:9CABA328-0FE4-4EAB-B5B9-0B194462A85B species
Back

Vandenboschia fominii

Vandenboschia fominii (Palib.) Kolak. in I.I. Abramov, Awakov, Harutunian, Bolkh., Gogich., Delle, Dolidze, P.I. Dorof., Iljinsk., Kolak., Korde, Kuvaeva, I.V. Makarova, Margalit., Pashkov, Ramischvili, N.K. Ratiani, L.P. Rukhadze, Ts.I. Svanidze, Usnadze, Fatal., Fissun., Chelidze, Chochieva, Schakr., Shatil., Shilk. in Kolak. Kat. Iskop. Rast. Kavkaza, 2: 218. 12 Dec 1973
Name
Vandenboschia fominii
Rank
Species
Generic Name
[Genus] Vandenboschia
Authors (Name)
Kolakovsky A. A.  
Authors (Pub.)
Abramov I. I. Awakov G. S. Harutunian M. E. Bolkhovitina N. A. Gogichaishvili L. K. Delle G. V. Dolidze Zh. Sh. Dorofeev P. I. Iljinskaja I. A. Kolakovsky A. A. Korde K. B. Kuvaeva S. B. Makarova I. V. Margalitadze N. A. Pashkov G. D. Ramischvili I. Sh. Ratiani N. K. Rukhadze L. P. Svanidze Ts. I. Usnadze M. D. Fataliev R. A. Fissunenko O. P. Chelidze L. T. Chochieva K. I. Schakryl A. K. Shatilova I. I. Shilkina I. A.  
Publication
Katalog iskopaemykh rastenij Kavkaza [1973/12]
Authors (Book)
Kolakovsky A. A.  
Book
Katalog iskopaemykh rastenij Kavkaza
Volume
2
Page number
218
Вasionym Species
Hymenophyllum fominii
Year
1973

Please login or register to comment on this